Общи условия за ползване

Общи условия за ползване на онлайн магазин с домейн https://8outfit.com/

I. ПРЕДМЕТ И ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ.

Настоящите общи условия уреждат договорите за доставка на продукти чрез онлайн магазина с домейн  https://8outfit.com/, между:

„КИА ИНТИМ-МАКС“ ЕООД със седалище гр. Крън ,ул.“Бончо Шанов“ №13, с ЕИК 205838645, тел: (+359) 888453309 , e-mail: 8outfitcom@gmail.com , наричано по-долу за краткост „ТЪРГОВЕЦ”, и 

Потребителите на предлаганите продукти, наричани по-долу за краткост „КЛИЕНТИ”. 

1. Клиент по смисъла на настоящите общи условия е 

а) физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и физическо лице, което действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност;

б) физическо лице или юридическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, предназначени за извършване на търговска или професионална дейност.

2. Производител по смисъла на настоящите общи условия е физическо или юридическо лице, което:

а) по занятие произвежда стоки в завършен вид или съществено променя или преправя стока с оглед пускането и на пазара;

б) се представя за производител, като поставя върху стоката, опаковката и или върху техническата или търговската документация за нея своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак.

3. Компетентните надзорни органи за регулиране на договорите с потребители от разстояние са: 

3.1. Комисия за защита на личните данни 

Адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15, 

тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 

E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg 

Уеб сайт: www.cpdp.bg 

3.2. Комисия за защита на потребителите 

Адрес: 1000 гр. София, пл. „Славейков“ № 4А, ет.3, 4 и 6, 

тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22 

Уеб сайт: www.kzp.bg

II. РЕГИСТРАЦИЯ.

4.Регистрация в магазина с цел покупка

4.1. В случай че се изисква регистрация, клиентът следва да въведе избрани от него потребителско име и парола

4.2. С попълване на данните си във формуляра за регистрация и натискане на съответния бутон клиентът заявява, че е съгласен с настоящите общи условия, както и че предоставя разрешение търговецът да се свърже с него на посочената електронната поща и/или телефонен номер.

4.3. Търговецът потвърждава извършената от клиента регистрация, чрез изпращане на писмо на посочения от клиента електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от търговеца.

4.4. При извършване на регистрацията клиентът се задължава да предостави верни и актуални данни. Клиентът своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна. 

III. ПОРЪЧКИ.

5.Метод на поръчка и доставка

5.1 Продуктите, които се намират в онлайн магазина с домейн :  https://8outfit.com/, не представляват правно обвързваща оферта за сключване на договор за доставка, а са покана за отправяне на такова предложение.

5.2. С попълване на данните си във формуляра за поръчки и натискане на съответния бутон клиентът заявява, че е съгласен с настоящите общи условия, както и че предоставя разрешение търговецът да се свърже с него на посочената електронната поща и/или телефонен номер.

5.3.  Поръчки могат да се извършват от онлайн магазина с домейн : https://8outfit.com/ и без регистрация, нужно е да се попълнят данните за доставка  в страницата за покупка.

5.4.. В случай че търговецът изисква използването на потребителско име и парола за преглеждането на сайта и извършването на поръчка, клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. 

5.5. След като добави избраните продукти в потребителската количка, клиентът следва да попълни формуляр с електронен адрес, данни за доставка, куриер за доставка и други данни , ако е необходимо, както и посочва начина на плащане. Може да избере няколко начина за разплащане, като например: Наложен платеж(пощенски паричен превод), банков превод, картови разплащания с  банкова карта чрез системата Stripe и  разплащания през системата на Epay . 

5.6. При разплащане с банкова карта VISA, MasterCard, G-pay, Apple Pay и други, Клиентът е нужно да въведе необходимите данни за собственик на картата, валидност на картата, CVV код намиращ се на гърба на картата, както и 3D S секюрити код/когато се изисква/.

5.7. След като завърши поръчката и натисне бутона„Поръчай ”, се счита, че клиентът е изпратил оферта до търговеца.

5.8. Клиентът ще бъде уведомен на посочения електронен адрес за получаването, потвърждаването и изпращането на поръчката. Търговецът ще се свърже с потребителя чрез телефонно обаждане с цел потвърждаване на поръчката и сключване на договора за доставка.

5.9. Поръчките, постъпили до 14.00 часа в работен ден, се обработват в деня на постъпването им. Запитванията, постъпили след 14 часа се обработват на следващия работен ден.

5.10.Страна по договорът е клиентът съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на клиента. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при търговеца, както и данни при извършване на покупка без регистрация.

5.11. Всички продукти в онлайн магазина с домейн https://8outfit.com/са налични, а ако някой продукт е с изчерпана наличност, то той не се предлага в магазина, както и продукти с ограничена наличност, които са с бройка 2 и под 2 са налични до изчерпване на количеството.

5.12. Клиентът може да получи информация за продукт, който е поставен в списъка Любими, но към момента на поръчката, този продукт ако е  изчерпан, то тогава е нужно да напишат запитване за продукта, кога отново ще е наличен.

5.13. Цените, посочени на сайта са крайни цени включващи ДДС, тези цени  не включват опаковане и транспортиране до клиента, и други такси, свързани с доставката на продуктите. Крайната цена на продукта с включени данъци и такси, разходи за транспорт, пощенски такси и други за всяка конкретна поръчка ще бъде показана на сайта непосредствено след обработване на поръчката от страна на потребителя, като единствено може да има промяна в цената за доставка.  

5.14.Общата цена на стоката се заплаща на търговеца при условията и начините, посочени на сайта, според метода и начина на разплащане, който Клиента си избира. 

5.15 Търговецът издава счетоводни документи за продажба в български левове съобразно изискванията на Закона за счетоводството, които прилага към договора заедно с всички други придружаващи стоката документи, които са необходими.

IV. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА.

6.Начин и условия за доставка.

6. 1.Клиентът следва да прегледа внимателно продуктът веднага след доставката. Когато доставеният продукт явно не съответства на заявения за покупка от клиента и това може да се установи чрез обикновения му преглед, клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок до един работен ден от получаването й без да бъде нарушена целостта на продукта и да няма видими следи от употреба.

6.2. Крайният срок за изпълнение на поръчката е тридесет дни, считано от датата, следваща деня на изпращането на поръчката на клиента до търговеца, освен ако страните изрично не са уговорили друго. 

6.3. Срокът за изпълнение на поръчката се счита за спазен, ако доставката е изпратена от страна на търговеца преди изтичането на крайния срок или е съобщено за нейното наличие на разположение за доставка. 

6.4. Срокът на доставка се удължава адекватно в случай на непреодолима сила. За наличието на непреодолима сила ще бъде съобщено на клиента по предоставения от клиента имейл възможно най-скоро.

6.5. Обикновено и ако не е уговорено друго, продуктите се изпращат от гр.Казанлък. С предаване на стоката на куриер, посочен от клиента, се счита, че рискът от нейното повреждане или загуба преминава върху клиента.

6.6.  При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

7.Права на страните и техните отговорности.

7.1. Търговецът се задължава да достави и да прехвърли в полза на клиента собствеността върху заявените за покупка стоки.

7.2. Търговецът има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, разположени в онлайн магазина с домейн https://8outfit.com/ съгласно политиката за поверителност .  

7.3. Търговецът има право по всяко време, без  да уведомява клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, и по собствена преценка да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. Търговецът не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез интернет страницата https://8outfit.com/.


7.4. Клиентът се съгласява, че търговецът има право да събира и да ползва информация, отнасяща се до неговите клиенти, независимо дали са регистрирани в онлайн магазина чрез потребителско име и парола и дали придобиват предлаганите в онлайн магазина на търговеца стоки без регистрация съгласно политиката за поверителност. 

7.5. Събраната информация може да бъде използвана от търговеца освен в случай на изрично несъгласие на потребителя, изпратено по следния имейл адрес: 8outficom@gmail.com. 

7.6. Търговецът обработва информацията, за да осъществява и за да подобрява предлаганите услуги и за дейности, свързани с търговската си дейност, за защита от измами, за защита на права, за рекламни цели, както и за реализиране на процедурата по възстановяване на средства. Всички цели, за които търговецът ще използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателството. 

7.7. Търговецът обработва и съхранява събраната информация за периода, необходим за изпълнение на целите, за които се обработва тази информация.

7.8. Търговецът не съхранява данни и номера на карти с които Клиента осигурява заплащане на стоката.

7.9. Търговецът може да разкрие и да предостави информация за клиентите на трети лица, когато това е необходимо за изпълнение на негови задължения, установени с вътрешен или международен нормативен акт.

7.10. Когато създаде потребителско име и парола в онлайн магазина на търговеца, клиентът се съгласява да получава на предоставения от него електронен адрес бюлетини, съобщения, покани, уведомления и други във връзка с предлаганите на стоки на сайта. 

7.11. Клиентът поема задължение, независимо дали придобива предлагани на интернет страницата на търговеца стоки, да спазва следните правила за ползване на онлайн магазина https://8outfit.com/, а именно:  

• да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

• да спазва българското законодателство, правилата на морала и добрите нрави и интернет етиката при ползване на предоставяните от https://8outfit.com/стоки и услуги; 

• да уведомява търговеца за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

• да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

Сумата над която се осъществява безплатна доставка след закупуване на стоки в онлайн магазина да възлиза над 90 лева, както и когато има кампания свързана с безплатна доставка предварително обявена в онлайн магазина.

7.12. При неизпълнение от страна на клиента на посочените по-горе задължения, търговецът има право едностранно да прекрати регистрацията на клиента, както и да развали договора чрез отправяне на предизвестие до клиента.

VI. ОТГОВОРНОСТИ.

8. Отговорности по договора

8.1. Търговецът не носи отговорност за неизпълнението или за неточно изпълнение на доставка, настъпили поради установени от куриера условия за приемане, пренасяне и доставка на куриерски пратки на територията на България.

8.2. Търговецът не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

8.3. В случай че предоставените от клиента данни на интернет сайта на търговеца са некоректни или непълни, търговецът има право едностранно да се откаже от договора, без да отправя предизвестие до клиента.

VII. ПРАВО НА ОТКАЗ.

7.Правила за отказ на стока

7.1. Правилата на настоящия раздел от тези общи условия се прилагат спрямо клиенти, за които според данните, посочени за сключване на договора за продажба или при  регистрацията им на интернет страницата на търговеца, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

7.2. Клиентът има право като потребител по смисъла на цитираните по-горе нормативни актове, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок до четиринадесет дни, считано от датата на получаване на стоката от клиента.

7.3.Клиентът може да упражни правото си на отказ, като попълни и изпрати до търговеца формуляр, изпратен му заедно с поръчания продукт и касовия бон.

7.4. Правото на отказ от договора не може да бъде упражнено, когато обект на договора е:

• стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

• стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

• запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

• стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

7.5. Клиентът следва да уведоми писмено търговеца за намерението си да върне продукта в еднодневен срок, считано от датата на получаване на продукта.

7.6. В този случай клиентът е отговорен за връщането на стоката не по-късно от четиринадесет дни от изпращане до търговеца на съобщението за отказ от договора, като в противен случай търговецът ще счете уведомлението за връщане за недействително.

7.7. Стоката следва да бъде върната по пощата или чрез куриер на посочения на формуляра за отказ адрес.

7.7. Разходите по връщането на стоката са за сметка на клиента.

7.8. При изпълнение на тази процедура търговецът възстановява на клиента стойността на продукта. Търговецът не възстановява разходите за доставка, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на продукта, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от търговеца.

7.9.Търговецът възстановява сумите по сметката, от която е направена транзакцията, а когато плащането е извършено чрез наложен платеж- по посочена от клиента банкова сметка. 

7.10. Търговецът има право да задържи плащането на сумите по предходния пункт, докато не получи продукта или докато клиентът не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

7.11. Възстановяването на суми, направени с банкова карта става чрез  нареждане на обратна операция по картата, с която е извършено плащането в срок от три дни, след получаване на сумата по сметката.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

8.1. С изпращането на потвърждение на офертата клиентът заявява, че е съгласен с настоящите общи условия на договорите за доставка и го отбелязва в квадратчето със знак ˅ .

8.2. Страните се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия. 

8.3. Страните се съгласяват търговецът да изпраща до потребителя съобщения, потвърждения, уведомления, информация и други във връзка със сключване, изпълнение или прекратяване на договора на траен носител чрез изпращане на съобщение по предоставения от потребителя имейл

8.4. Предполага се, че електронните изявления, извършени от клиента, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от клиента при извършване на регистрация.

8.5. Търговецът не е отговорен за вреди, пропуснати ползи, разходи или други отговорности, когато са настъпили при неспазване на настоящите общи условия.

8.6. Изменения в настоящите общи условия страните могат да правят от търговеца, за което търговецът ще уведоми по подходящ начин всички клиенти, които имат регистрация. 

8.7. По въпроси, неуредени от настоящите общи условия и възникнали по повод сключването, изпълнението, изменението и прекратяването и отговорностите по договора за продажба, се прилагат законите на Република България. 

8.8. В случай че някоя от разпоредбите на настоящите общи условията бъде призната за недействителна, останалата част от условията остава валидна и изпълнима.

8.9. Всички спорове, възникнали по време на изпълнение на настоящия договор, се решават от страните чрез преки преговори. При непостигане на съгласие споровете се решават по исков ред пред компетентния съд в Република България.

8.10. Настоящите общи условия влизат в сила за всички клиенти, считано от датата на публикуването им в онлайн магазина на търговеца и могат да бъдат променяни според необходимостта от такава .

Количка